61150.jpg

Barn ska få påverka sin vardag

17.11.2017 kl. 14:36
Den 20:e november firas Barnkonventionens dag och ett tema för i år är barnets delaktighet. Barnets delaktighet är också ett aktuellt ämne i de nya grunderna för planen för småbarnspedagogik. Men vad betyder det egentligen att barn ska få ha inflytande på sin egen vardag?

I de nya grunderna för planen för småbarnspedagogik lyfts barnets delaktighet upp som ett viktigt tema. Pedagogerna har märkt att det uppstått ett behov att diskutera vad barns delaktighet innebär.


Är det meningen att barnen nu skall få bestämma allt?  

Nej, delaktighet betyder att barn får känna sig hörda, sedda och att de kan påverka sin vardag. Att ett barn blir hört har en direkt inverkan på hens känsla av att vara viktig och värdefull.


Fortsättningsvis är det vi vuxna som sätter upp gränser och bär det yttersta ansvaret. 

 

Varför är delaktighet så aktuellt?

Synen på barn har förändrats. Barn ses idag som kompetenta aktörer, som behöver och klarar av att ha ett visst inflytande på sin vardag.


På daghemmet deltar barnen på ett naturligt sett i verksamheten. Personalens roll är att aktivt lyssna och ta reda på vad varje barn tycker och tänker.


Ett fungerande samarbetet mellan vårdnadshavare och personal blir allt viktigare i de nya grunderna för småbarnspedagogik. Vårdnadshavarnas kunskap om barnet hjälper personalen att förstå barnet bättre.


Vårdnadshavarna ska också känna sig delaktiga och få relevant information för att kunna stödja sitt barn och ta del av daghemsdagen.

 

Vuxna bär ansvaret

För att barn skall känna sig trygga behöver de tydliga ramar och vetskap om att det är vi vuxna som bär ansvaret. Det är också vi vuxna som med vår erfarenhet har kunskap om vad barnet behöver – också om det inte alltid är i linje med barnets vilja.


Barnets eget ansvar anpassas till barnets ålder och utveklingsskede. Inom givna ramar kan barnet själv göra val mellan några alternativ. En två-åring kan till exempel bestämma om hen vill klä på sig de blåa eller de gröna byxorna.


Med stöd av en vuxen kan barn redan i ett tidigt skede öva på att själv ta mat och på så sätt lära sig bedöma hur mycket hen orkar äta. Då barnet blivit torrt kan barnet själv avgöra när det är dags för toalettbesök – ett steg mot att själv bestämma över sin kropp.

 

Delaktighet har positiv inverkan

För att senare i vuxenlivet kunna ta ansvar och göra beslut, behöver man redan som barn få öva sig på att vara delaktig. Genom att vara delaktig lär sig barn också att lyssna till andra och acceptera olika åsikter.


I den fria leken har barnen självständigt möjlighet att öva sig i att ta beslut, förhandla och kompromissa. Då barnet tillsammans med andra jämnåriga får berätta om sina upplevelser, funderingar, tankar och idéer utvecklas barnets förmåga att självständigt reflektera över olika saker.


Känslan av att bli hörd och få delta har en positiv inverkan på barnet - självförtroendet förstärks och de sociala färdigheterna utvecklas.


Eva Edgren
Daghemsföreståndare 

 

Lästips:

Lärandets grogrund, 2006, Pramling-Samuelsson & Sheridan

Lasten osallisuus varhaiskasvatuksessa, 2016, Turja 

Varhaiskasvatuksen käsikirja I,  Hujala & Turja

 
BMR Daghem
Wallinsgatan 1, 00530 Helsingfors
+358400631765
bmr.daghembvif.fi
Daghemmets föreståndare är Eva Edgren (050 575 1574 | bmr.forestandare@bvif.fi)
62926_t.jpg

Barnavårdsföreningen anser att riksdagen bör uppgöra en nationell barnstrategi

Det är hög tid för Finland att få en barnstrategi med klar styrning på alla nivåer i samhället för att säkerställa att barnets rättigheter förverkligas.
62834_t.jpg

Vi rekryterar en sakkunnig inom barn- och familjearbete

Är du intresserad av ett mångsidigt jobb i vårt mångproffesionella team? Läs mer och skicka in din ansökan senast 25 mars kl. 16.
62746_t.jpg

Toiminnan koordinaattori | Hanko

Etsimme osaavaan joukkoomme toiminnan koordinaattoria loma- ja kurssikeskus Högsandiin määräaikaiseen työsuhteeseen. Hakemus 25.3.2018 mennessä.