Tidigt familjestöd – för en bra dagisstart


I alla våra daghem använder vi oss av arbetsmodellen Tidigt familjestöd, som underlättar barnets dagvårdsstart. Modellen stöder barnets emotionella utveckling och föräldrarnas roll som fostrare. Anknytningsteorin ligger som grund för modellen.

 

Tidigt familjestöd innebär:

 • att varje barn har en egenvårdare
 • att egenvårdaren gör ett hembesök till familjen innan dagvårdsstarten
 • att barnet mjuklandar tillsammans med föräldrarna och egenvårdaren
 • att egenvårdaren och föräldrarna upprätthåller en god fostringsgemenskap

 

Modellen främjar barnets anpassning till daghemmet och ger en bra grund för samarbetet mellan personalen och familjen. Egenvårdaren observerar barnets utveckling och fäster speciellt uppmärksamhet vid den emotionella anpassningen.

 

På Barnavårdsföreningen vill vi stöda barnen och familjerna till en möjligast bra dagvårdsstart. Därför prioriterar vi mjuklandning och hembesök.

 

Syftet med hembesöket är att:

 • skapa en god kontakt med barnet
 • höra om föräldrarnas förväntningar, farhågor och egna erfarenheter av dagvård
 • lägga grunden för en tillitsfull relation
 • tillsammans med föräldrarna fundera på hur vi kan göra starten så trygg som möjligt för barnet
 • samla information om barnet

 

Tips för hur du som vårdnashavare kan stöda barnet:

 • reservera 2 veckor för mjuklandning
 • barnens behov är individuella – var lyhörd!
 • godkänn och hjälp med barnets känslor
 • ha med bekanta, trygga objekt till dagis
 • ha med fotografier på för barnet viktiga personer
 • smit inte iväg i smyg
 • kolla att läget är bra när separationen sker – överlämningssituationerna ska helst vara stressfria och förutsägbara
 • avskedsritualer som att vinka genom fönstret kan underlätta separationen

 

Även om dagvårdsstarten går bra är det inte ovanligt att barnet hemma beter sig annorlunda än vanligt. Speciellt under de första veckorna kan dagisstarten komma till uttryck på olika sätt:

 • barnet är märkbart tröttare
 • barnet kan vara irriterat och tillbakadraget
 • barnet kontrollerar kontinuerligt förälderns närvaro
 • alla separationssituationer kan ge barnet större ångest än normalt
 • en del barn kan vara gråtiga
 • en del barn kan ha insomningssvårigheter eller andra sömnproblem
 • en del barn reagerar med svårigheter relaterade till ätandet