Barn som har begått brott är i stort behov av stöd och hjälp

13.11.2020 kl. 11:20
De senaste veckorna har diskussionen gått het om minderåriga som gör sig skyldiga till narkotikabrott och grova våldsbrott. Tongångarna har tidvis varit hårda och Barnavårdföreningen manar till lugn. Det är viktigt att inte generalisera och att respektera barnets rättigheter.

Genom att satsa på tidigt ingripande och preventiva åtgärder kan samhället hjälpa familjer och hindra att barn och unga utvecklar psykisk ohälsa. Ett strategiskt och målmedvetet arbeta för att hindra att problemen hopa sig skulle även leda till att kommunerna i det långa loppet spara pengar. 

Centralförbundet för barnskydd har räknat ut att kommunen kunde erbjuda 3000 timmar hemtjänst eller 400 besök på familjerådgivning för priset vad det kostar att placera ett barn utom hemmet under ett års tid. *)

- Att unga mår dåligt och utagerar är ett resultat på tidigare upplevelser i livet. Det måste finnas politisk vilja till att fatta barnvänliga beslut, konstaterar verksamhetsledare Pia Sundell på Barnavårdsföreningen.

Pia Sundell poängterar också vikten av att respektera och följa FN:s konvention om barnets rättigheter. Barnkonventionen är ett internationellt rättsligt bindande avtal som slår fast att barn har särskilda behov och intressen som bör beaktas.

- Det är viktigt att hålla i minnet att alla under 18 år är barn, vilket betyder vi också måste tillgodose de ungas rättigheter, påminner Pia Sundell.


*) Centralförbundet för Barnskydd, Projektet Lapset SIB
Läs mer om Barn SIB i extern länk (på finska) >>

År 2019 var 18 928 barn och unga placerade utanför hemmet. Institutet för välfärd och hälsa (2020): Lastensuojelu 2019: Lastensuojeluilmoitusten määrä on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa
Läs mer om barnskyddsanmälning (på finska) i extern länk>>

En tredjedel av de barn som var placerade utom hemmet 2016 hade varit placerade minst hälften av sitt liv. Institutet för välfärd och hälsa (2018): Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten sijoitusten kestot 2016.
Läs mer statistik om längden på omplaceringarna (på finska) i etern länk>>

Bild: Viktor Gladkov, Shutterstock

 

 

Pia Sundell
Pia Sundell
Verksamhetsledare | Toiminnanjohtaja
+358405019105
Pia leder det operativa arbetet på Barnavårdsföreningen. Hon är också bl.a. vice ordförande för Centralförbundet för Barnskydd | Pia johtaa BF:n operatiivista työtä. Hän on myös mm. Lastensuojelun Keskusliiton varapuheenjohtaja.

Kannanotto: Lyhytnäköisistä leikkauksista vakavat seuraukset perheille

Suomen vanhimpana lastensuojelujärjestönä, ja ainoana ruotsinkielisenä sellaisena, Barnavårdsföreningen on huolestunut siitä, mitä seuraa, jos suunnitellut leikkaukset sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoitukseen toteutuvat.Läs mera »

Ställningstagande: Kortsiktiga nedskärningar får allvarliga konsekvenser för familjerna

Som Finland äldsta och enda svenskspråkiga barnskyddsorganisation är Barnavårdsföreningen orolig för konsekvenserna av de planerade nedskärningarna i social- och hälsovårdsorganisationernas finansiering.Läs mera »
sex glada flickor står på en gräsmatta

Tjejvillan öppnar nytt i Sibbo och Kyrkslätt

I mitten av augusti utvidgar Barnavårdsföreningen Tjejvillan-verksamheten till Kyrkslätt och Sibbo. Målet med Tjejvillan är att ge 10–18-åriga flickor en chans att hitta sin plats och få eget utrymme. Från tidigare finns Tjejvillan i Grankulla och Helsingfors.Läs mera »