58723.jpg

Trygghet i fokus då barnet börjar dagis

07.06.2017 kl. 10:00
Ska ditt barn börja dagis i höst? Vår sakkunniga inom special- och småbarnspedagogik Camilla Koskinen skriver i vår blogg om hur vi jobbar för att underlätta barnets dagisstart.

Många familjer lever nu i spännande tider. Tiden hemma med barn har gått underligt snabbt och snart är det dags för barnet att börja dagis.

Miljoner frågor snurrar runt i huvudet. Hur skall det gå? Kommer personalen att kunna sköta mitt barn? Förstår personalen att mitt barn inte ännu äter själv?  Vilan då? Hur skall det gå när mitt barn aldrig gått med på att somna utan bröst eller mamma? Ju flera frågor som föräldrarna upplever att de har desto större oro känner de.
 

Tidit familjestöd bygger på anknytningsteorin.


På Barnavårdsföreningens daghem arbetar vi enligt en modell som heter Tidigt familjestöd. Arbetssättet underlättar hela familjens dagvårsstart och stöder barnets emotionella utveckling och föräldrarnas roll som fostrare. Som grund för modellen används anknytningsteorin. Modellen ger oss ett djupare pedagogiskt synsätt på det enskilda barnet och dess individuella behov. Trygghet är ledordet.

Modellen baserar sig på boken Med barnaögon. Egenvårdarmodellen – ett verktyg till en trygg och trivsam dagvård. FSKC rapporter 4/2009 som är skriven av Katri Kanninen, Arja Sigfrids och Ann Backman (2009).
 

Tidigt familjestöd utgår från den lilla barnets behov

Arbetsmodellen består av fyra delar. I alla delar är det lilla barnet i fokus.

  1. Egenvårdare: Alla barn som börjar daghem får en egenvårdare
  2. Hembesök: Före daghemsstarten besöker egenvårdaren familjen i deras hem
  3. Mjuklandning: Barnet mjuklandar tillsammans med en förälder (eller annan trygg person) och egenvårdaren
  4. Samarbete: Fostringsgemenskapen mellan föräldrarna och personalen inleds, vilket innebär att egenvårdaren i samarbete med föräldrarna värnar om barnets trygghet och utveckling.


Ett av de främsta målen med modellen är att barnet ska känna sig så tryggt som möjligt vid daghemsstarten. Alla barn får en egenvårdare vars viktigaste uppgift är att bygga upp en god relation till barnet. Under hembesöket har barnet en möjlighet redan före starten att bli bekant med sin egenvårdare i en bekant miljö.

Ett annat mål med hembesöket är att höra om föräldrarnas förväntningar, åsikter och synsätt.  Föräldrarna kan börja bygga en bro mellan hemmet och daghemmet.

För oss är det viktigt att ge föräldrarna en plats att vara sakkunniga om sitt barn. I samtalen mellan egenvårdaren och föräldrarna vill vi skapa ett ömsesidigt förtroende. Då barnet känner att föräldrarna litar på personalen ger det barnet en känsla av trygghet.
 

Under mjuklandningen ska barnet i lugn takt få bekanta sig med daghemmets rutiner och personal.


Vid hembesöket planerar vi också tillsammans med föräldrarna barnets mjuklandning. Barnet ska i lugn takt få bekanta sig med daghemmets rutiner och personal. En förälder eller annan för barnet trygg vuxen skall vara med under mjuklandningen.

När det väl är dags att lämna barnet på daghemmet strävar vi efter att barnet har sin nyfikenhetsväxel på, det vill säga har påbörjat en lek eller annan sysselsättning. Barnet ska helst inte vara i ett alarmtillstånd, det vill säga upprört och otryggt. Här hjälper personalen föräldrarna och förtydligar deras roll under mjuklandningen.
 

Ordentliga avsked och övergångsobjekt hjälper barnet

Vi betonar också vikten av ett ordentligt avsked. Ibland kan barnet börja gråta då föräldern ska gå.  Det kan kännas tungt att lämna ett gråtande barn men tydlighet hjälper barnet. Vid behov kan egenvårdaren skicka ett meddelande till föräldern då barnet lugnat sig.

Vi uppmuntrar föräldrarna att ta med till dagis något föremål eller bilder som kan fungera som tröstande övergångobjekt. En bekant doft eller bild lugnar ner barnet. Barnet gråter kanske en stund av saknad men är inte tröstlös.
 

Tack vare Tidigt familjestöd har barnens daghemsstart blivit lugnare vilket gagnar alla – barnen, föräldrarna och personalen.


Tidigt familjestöd är ett familjecentrerat arbetssätt och barnens daghemsstart har blivit betydligt lugnare i och med det. Såväl personalen som föräldrarna och – viktigast av allt – barnen, vinner på det.

I vår anonyma föräldraenkät konstaterade en förälder att hen varit ganska ängslig före barnet skulle börja på dagis, men att redan första dagen av mjuklandningen fått hen att slappna av. ”Daghemmets personal och stämning var mycket bra och förtroendeingivande [...] Mjuklandningen lyckades över alla förväntningar.”

Föräldrarna har fått ett större förtroende från början och har haft lättare att ta upp också svåra saker med personalen. Barnets trygghet står som nummer ett i arbetet och när alla strävar mot samma mål lyckas det.
 

Vad kan föräldrar göra för att underlätta barnets dagisstart?

Om daghemmet där ditt barn ska börja inte följer Tidigt familjestöd eller någon annan egenvårdarmodell finns det ändå mycket du kan göra för att stödja barnets känsla av trygghet:
 

  1. Bekanta er med personalen och det nya daghemmet på förhand.
  2. Planera så att du har möjlighet att stanna en stund med barnet då du lämnar det på dagis.
  3. Lämna gärna ett fotografi av er eller något annat övergångsobjekt som har doft av er.
  4. Ha kortare dagar i början om det bara är möjligt.
  5. Sätt ord på barnens känslor. Alla känslor är tillåtna.
  6. Var beredd på att barnet kommer att reagera bl.a. med trötthet och känslosvängar. Det är helt normalt.


Foto: Pixabay
 

 
Camilla Koskinen
Sakkunnig inom special- och småbarnspedagogik | Erityis- ja varhaiskasvatuksen asiantuntija
+358
Camilla är ledig t.o.m. 10.3.2018.
61608_t.jpg

Vartannat år jul

Många förknippar julafton med familjelycka, kärlek och framför allt traditioner. Men hur ser julen ut för den förälder som skilt sig eller den som inte i år får spendera högtiden med sina barn?
61358_t.jpg

Många unga är ensamma – hur kan du stödja?

Unga i dag upplever ensamhet. Bilder, berättelser och filmer på sociala medier bidrar till gemenskap – men också utanförskap. Bloggen erbjuder tre tips som alla vuxna kan göra att få en tonåring att känna sig mindre ensam.
61150_t.jpg

Barn ska få påverka sin vardag

Den 20:e november firas Barnkonventionens dag och ett tema för i år är barnets delaktighet. Barnets delaktighet är också ett aktuellt ämne i de nya grunderna för planen för småbarnspedagogik. Men vad betyder det egentligen att barn ska få ha inflytande på sin egen vardag?