Administration | Hallinto

 • Pia Sundell
  Pia Sundell
  Verksamhetsledare | Toiminnanjohtaja
  +358405019105
  pia.sundellbvif.fi
  Pia leder det operativa arbetet på Barnavårdsföreningen. Hon är också bl.a. vice ordförande för Centralförbundet för Barnskydd | Pia johtaa BF:n operatiivista työtä. Hän on myös mm. Lastensuojelun Keskusliiton varapuheenjohtaja.
 • Anne Toivanen
  Anne Toivanen
  Personalchef | Henkilöstöpäällikkö
  +358407382156
  anne.toivanenbvif.fi
  Anne ansvarar för personalfrågor på Barnavårdsföreningen | Anne vastaa BF:n henkilöstökysymyksistä.
 • Sonja Gummerus
  Sonja Gummerus
  Ekonomichef | Talouspäällikkö
  +358405605898
  sonja.gummerusbvif.fi
  Sonja ansvarar för Barnavårdsföreningens budgetering, bokslut och bidragsansökningar | Sonja vastaa meidän budjetoinnista, tilinpäätöksestä ja avustushakemuksista.
 •  
  Marika Honkanen
  Ekonomisekreterare | Taloussihteeri
  +358504433853
  marika.honkanenbvif.fi
  Marika sköter om Barnavårdsföreningens löner, bokföring och försäkringsanmälningar | Voit olla yhteydessä Marikaan palkka-, kirjanpito ja vakuutusilmoitusasioissa.
 •  
  Jim Lindgren
  Ekonomiassistent | Talousassistentti
  +358504141279
  jim.lindgrenbvif.fi
  Jim sköter om Barnavårdsföreningens reskontra och fakturering | Jim hoitaa järjestön laskutukset ja reskontraa.
 •  
  Max Pettersson
  IT-chef & fastigheter | IT-päällikkö & kiinteistöt
  +358505980851
  max.petterssonbvif.fi
 •  
  Anna Alenius
  Kommunikationschef | Viestintäpäällikkö
  +358405288965
  anna.aleniusbvif.fi
  Anna ansvarar bl.a. för vår webbplats, tryckprodukter och vårt deltagande i mässor och andra evenemang.

Förebyggande familj- och skolarbete | Ennaltaehkäisevä perhe- ja koulutyö

 •  
  Petra Willamo
  Organisationschef | Järjestöpäällikkö
  +358407362747
  petra.willamobvif.fi
  Petra leder och utvecklar vårt bidragsfinansierade arbete med barn och familjer | Petra johtaa ja kehittää avustusrahoitteista työtämme lasten ja perheiden kanssa.
 •  
  Roope Kaitanen
  Palvelupäällikkö | Servicechef
  +358505920024
  roope.kaitanenbvif.fi
  Roope johtaa ja kehittää BF:n lastensuojelupalveluita | Roope leder och utvecklar våra barnskyddstjänster.

Neuropsykiatriskt kunnande | Neuropsykiatrinen osaaminen

 •  
  Adhd-center Adhd-keskus
  Stenbäcksgatan 7 A, 00250 Helsingfors
  +358505651722
  adhd-centerbvif.fi
  Telefonrådgivning vardagar kl. 9.00–11.00 och 12.00–15.00 | Puhelinpalvelu ja neuvonta arkisin klo 9.00–11.00 ja 12.00–15.00.
 •  
  Silve Serenius-Sirve
  Adhd-keskuksen yksikönjohtaja, psykologi | Enhetschef för Adhd-center, psykolog
  +358505751500
  silve.serenius-sirvebvif.fi
 •  
  Nicklas Kurkio
  Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358504668808
  nicklas.kurkiobvif.fi
  Nicklas är till utbildningen socialarbetare | Nicklas on koulutukseltaan sosiaalityöntekijä.
 •  
  Minna Kuosmanen
  Lapsiperhetyön asiantuntija | Sakkunnig inom barn- och familjearbete
  +358503378997
  minna.kuosmanenbvif.fi
  Minna on terveydenhoitaja YAMK ja neuropsykiatrinen ohjaaja. Hän vastaa Perhekoulu POP®:ista | Minna är till utbildningen hälsovårdare HYH och ansvarar för Familjeskolan POP®.
 •  
  Nina Mahlberg
  Psykolog, familjeterapeut | Psykologi, perheterapeutti
  +358503384449
  nina.mahlbergbvif.fi
 •  
  Carolina Martin
  Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358503033814
  carolina.martinbvif.fi
  Carolina är till utbildningen socialarbetare och familjeterapeut | Carolina on koulutukseltaan sosiaalityöntekijä ja perheterapeutti.
 •  
  Tiina Ruoho-Pettersson
  Lapsiperhetyön asiantuntija | Sakkunnig inom barn- och familjearbete
  +358503385123
  tiina.ruoho-petterssonbvif.fi
  Tiina on koulutukseltaan sosionomi AMK | Tiina är till utbildningen socionom YH.

Stöd för skilsmässo- och nyfamiljer

 •  
  Pussel projektet – för skilsmässo- och nyfamiljer i Svenskfinland
  +358407710152
  Vi erbjuder lättillgänglig service för familjer i olika livssituationer och fortbildning för personal. Grunden för vårt arbete är att barnen ska ha det bra också efter en skilsmässa.
 •  
  Anne Bjaerre
  Enhetschef | Yksikönjohtaja
  +358407710152
  anne.bjaerrebvif.fi
  Anne är socionom YH och har mångårig erfarenhet av arbete med skilsmässofamiljer och med frågor som berör parrelationen. Hon är också utbildad handledare för nyfamiljer.
 •  
  Pia-Lena Ilander
  Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358400618452
  pia-lena.ilanderbvif.fi
  Pia-Lena är socionom YH och familjeterapeut. Hon jobbar med skilsmässo- och nyfamiljer och våra skolprojekt. Dessutom leder hon föräldrakursen De otroliga åren.
 •  
  Nina Isometsä
  Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358504368000
  nina.isometsabvif.fi
  Nina är socionom YH och projektansvarig för Pussel. Pussel-verksamheten erbjuder stöd för skilsmässo- och nyfamiljer.
 •  
  Kati Sell
  Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358405778865
  kati.sellbvif.fi
  Kati är socionom YH och neuropsykiatrisk coach. Hon jobbar bland annat med skilsmässo- och nyfamiljer och våra skolprojekt.

Stöd i föräldraskapet

 •  
  Stöd i föräldraskapet
  +358451394034
  Vi hjälper när vardagen i familjen strular. Ta gärna kontakt innan problemen hopar sig.
 •  
  Pia Graniittiaho
  Enhetschef | Yksikönjohtaja
  +358451394034
  pia.graniittiahobvif.fi
  Pia är socionom YH och har mångårig erfarenhet av att arbeta med barn, unga och familjer. Hon har bland annat lett föräldrakursen De otroliga åren och är nu en av ledarna på Tjejvillan.
 •  
  Maria Ostrow
  Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
  +35840061845
  maria.ostrowbvif.fi
  Maria är pol.mag. i socialpsykologi. Hon ansvarar för det öppna daghemmet Familjeluckan. Hon jobbar också med skilsmässo- och nyfamiljer och våra skolprojekt.
 •  
  Charlotta Kietz
  Sakkunnig inom ungdoms- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358504360898
  charlotta.kietzbvif.fi
  Lotta är till utbildningen samhällspedagog YH och socionom YH. Hon är en av ledarna på Tjejvillan.
 •  
  Maria Pörtfors
  Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358504118984
  maria.portforsbvif.fi
  Maria är till utbildningen psykoterapeut.
 •  
  Tjejvillan
  +358451394034
  Tjejvillan erbjuder en trygg plats där 10–18-åringar som identifierar sig som tjejer kan stärka sin självkänsla, uppleva samhörighet och öva sociala färdigheter.

BF i skolan

 •  
  För en bra skolvardag och välmående barn och unga och välmående barn och unga
  +358407362747
  Vi stödjer barns och ungdomars sociala och emotionella välbefinnande genom att finnas i skolan.
 •  
  Emma Fabricius
  Sakkunnig inom ungdoms- och skolverksamhet, projektansvarig för Next level
  +358456364591
  emma.fabriciusbvif.fi
  Emma är pedagogie magister. Hon ansvarar för vår verksamhet på andra stadiet.
 •  
  Christina Holm
  Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358400618451
  christina.holmbvif.fi
  Christina är till utbildningen pol.mag. i socialpsykologi. Hon jobbar inom Next level och våra andra skolprojekt.
 •  
  Merja Koponen
  Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358405778722
  merja.koponenbvif.fi
  Merja är psykiatrisk sjukskötare, psykoterapeut och neuropsykiatrisk coach. Hon är projektansvarig för #brafiilis.
 •  
  Eva Söderlund
  Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
  +358505642920
  eva.soderlundbvif.fi
  Eva är samhällspedagog YH och projektansvarig för Vi i klassen.

Småbarnspedagogik | Varhaiskasvatus

 • Noora Lohi
  Noora Lohi
  Chef för småbarnspedagogik | Varhaiskasvatuspäällikkö
  +358408668765
  noora.lohibvif.fi
  Noora ansvarar för vår daghems- och eftisverksamhet och leder den pedagogiska utvecklingen inom småbarnspedagogiken.
 •  
  Camilla Koskinen
  Sakkunnig inom special- och småbarnspedagogik | Erityis- ja varhaiskasvatuksen asiantuntija
  +358505602519
  camilla.koskinenbvif.fi
  Camilla "Milla" handleder daghems- och eftispersonalen och stödjer familjer med utmaningar i vardagen.
 •  
  Isabella Franck
  Koordinator för eftermiddagsverksamheten
  +358505777987
  isabella.franckbvif.fi
  Isabella "Bella" har ansvar för vår eftisverksamhet och våra sommarklubbar i Helsingfors.
 •  
  Anna Daghem
  Andra Linjen 12, 00530 Helsingfors
  +358407382154
  anna.daghembvif.fi
  Daghemmets föreståndare är Petra Oksanen (040 738 2154 | anna.forestandare@bvif.fi).
 •  
  Daghemmet Arbetets Vänner
  Annegatan 26, 00100 Helsingfors
  +358456579081
  av.daghembvif.fi
  Daghemmets föreståndare är Camilla Pohjolainen (0400 631 768 | av.forestandare@bvif.fi).
 •  
  Daghemmet B. E. von Schantz
  Smedsgatan 19, 00150 Helsingfors
  +358400631796
  vschantz.daghembvif.fi
  Daghemmets föreståndare är Solveig Fredriksson (0400 738 816 | vschantz.forestandare@bvif.fi)
 •  
  BMR Daghem
  Wallinsgatan 1, 00530 Helsingfors
  +358400631765
  bmr.daghembvif.fi
  Daghemmets föreståndare är Eva Edgren (050 575 1574 | bmr.forestandare@bvif.fi)
 •  
  Tallbo Daghem
  Tallbogränden 3, 00250 Helsingfors
  +358400631766
  tallbo.daghembvif.fi
  Daghemmets föreståndare är Amelie Lund (050 591 7762 | tallbo.forestandare@bvif.fi)
 •  
  Tölö Daghem
  Stenbäcksgatan 7 B, 00250 Helsingfors
  +358505708010
  daghemtolo.forestandarebvif.fi
  Tölö daghems föreståndare är Heidi Höckert-Palin.
 •  
  Botby Eftis
  Botby grundskola, Blomängsvägen 2, 00900 Helsingfors
  +358405884856
  botby.eftisbvif.fi
  Botby eftis ansvariga ledare är Johanna Saxén.
 •  
  Cygnaeus eftis
  Cygnaeus lågstadieskola, Sjömansgatan 9, 00120 Helsingfors
  +358504060578
  cygnaeus.eftisbvif.fi
  Emelie Cockerell är ansvarig eftisledare för Cygnaeus eftis.
 •  
  Drumsö eftis
  Drumsö lågstadieskola, Tallbergsallén 12, 00200 Helsingfors
  +358505813110
  drumso.eftisbvif.fi
  Camilla Orre-Pehkonen är ansvarig eftisledare för Drumsö eftis.
 •  
  Gillebo eftis
  Kårböle skola, Sorolavägen 2, 00420 Helsingfors
  +358451393842
  gillebo.eftisbvif.fi
  Nina Fagerholm är ansvarig eftisledare för Gillebo eftis.

Ferie- och kurscentret Högsand | Kurssikeskus Högsand

 •  
  Ferie- och kurscentret Högsand
  Högsandsvägen 30, 10820 Lappvik | Högsandintie 30, 10820 Lappohja
  +358195410300
  hogsandbvif.fi
  Förfrågningar och bokningar vardagar kl. 8.30–15.30 | Tiedustelut ja varaukset arkisin klo 8.30–15.30.
 •  
  Elina Lahtinen
  Enhetschef | Yksikönjohtaja
  +358400503558
  elina.lahtinenbvif.fi
 •  
  Beryl Ekegren
  Verksamhetskoordinator | Toiminnan koordinointi
  +358407506157
  beryl.ekegrenbvif.fi
 •  
  Jonas Wasiljeff
  Näringschef | Ravitsemuspäällikkö
  +358505697005
  jonas.wasiljeffbvif.fi

Tölö barnhem | Töölön lastenkoti

 •  
  Töölön Lastenkoti | Tölö barnhem
  Stenbäckinkatu | Stenbäcksgatan 7 A, 00250 Helsinki | Helsingfors
  +358456579899
  etunimi.sukunimibvif.fi
 •  
  Johanna Granlund
  Lastenkodin johtaja | Barnhemmets föreståndare
  +358456579899
  johanna.granlundbvif.fi
 •  
  Jenna Karppinen
  Vastaava kasvattaja osasto 2 | Ansvarig fostrare avdelning 2
  +358504383263
  jenna.karppinenbvif.fi
 •  
  Anne Kantanen
  Vastaava kasvattaja, osasto 3 | Ansvarig fostrare, avdelning 3
  +358503381891
  anne.kantanenbvif.fi
 •  
  Kasvattajat, osasto 2 (Itsenäistyvien osasto)
  +358407365508
 •  
  Kasvattajat, osasto 3
  +358408415669
 •  
  Sini Puro
  Perhetyöntekijä, osasto 3
  +358503820821
 •  
  Teppo Rinne
  Luovantoiminnan ohjaaja
  +358503567868